Headerbild

Stadgar

 

För
Rödeby Crossklubb
 

ladda ner den här

Stadgar för Rödeby Crossklubb
Stiftad den 18 juli 1984
"Idrottens mål och inriktning"
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysisk och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till var och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.
Hemort
Föreningen har sin hemort i Rödeby.
Sid. 2 av 9
Medlemskap

§ 1.

Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet. Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande, kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.
Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt satt kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i 9 § RF:s stadgar.
§ 2.
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller ej.
Medlem som inte betalat årsavgift under två år anses ha begärt utträde ur föreningen.
§ 3.
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgande avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skalla iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och § 80 RF:s stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.
Sid. 3 av 9

§ 4.

Medlem
har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,
Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,
Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen,
Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
§ 5.
Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av Årsmötet. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av Årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgifter.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.
§ 6.
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.
Är arrangören inte ansluten till SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
Styrelsen

§ 7.

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger Styrelsen särskilt att
tillse att för föreningen bindande regler iakttas;
Verkställa av Årsmötet fattade beslut;
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
Ansvara för och förvalta föreningens medel; och
förbereda Årsmötet.
Sid. 4 av 9

§ 8.

Styrelsen består av ordförande och 4 övriga ledamöter, jämte 2 suppleanter.
Årsmötet 10/-86 justerade § 8 till att vara 6 övriga ledamöter.
§ 9.
Styrelseledamöter
och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t.o.m. nästföljande Årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycket RF:s stadgar.
§ 10.
Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.
§ 11.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
§ 12.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren:
att
förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten;
att
föra protokoll över Styrelsens sammanträden;
att
registrera och förvara skrivelser;
att
tillse att fattade beslut verkställs;
Sid. 5 av 9
att
om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa; samt
att
årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassören:
att
se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter;
att
se till att föreningen söker bidrag från stat och kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få;
att
driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa;
att
ansvara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper;
att
i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter;
att
årligen upprätta balans- samt resultaträkningar;
att
föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs;
att
i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp, samt
att
utarbeta underlag för budget.
Verksamhets- och räkenskapsår mm.

§ 13.

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.
Revision

§ 14.

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.
Möten
Ordinarie möten
§ 15.
Med föreningen hålls Årsmöte i februari (månad) och möten 5 gånger årligen.
Sid. 6 av 9
Styrelsen bestämmer tidpunkt och platts för möte. Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast 3 veckor(minst tre veckor) före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el. dyl.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
§ 16.
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 12 (lägst 12 och högst 15 år) samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
§ 17.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar, som är närvarande på mötet.
§ 18.
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6. sektionsstyrelsens och Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av
a. Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 2 år:
b. Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år;
c. 2 suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d. två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta;
e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande;
f. beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten 1 st.
12. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse.
Sid. 7 av 9

13. Behandlingar av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
14. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra möte

§ 19.

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.
Vidare är Styrelsen skyllig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelsen jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen, samt genom anslag i klubblokal el dyl.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
§ 20.
Om rösträtt på extra möte och om beslutmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 och 17 §§.
Beslut, omröstning

§ 21.

Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Med undantag för de i 22 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i alla händelser av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
Sid. 8 av 9
Stadgefrågor

§ 22.

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet röster biträder beslutet.
Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.
§ 23.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.
§ 24.
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordförande och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.
Sid. 9 av 9